Yönlendirici Kontroller (Directive Controls)

İstenen bir sonucun meydana gelmesine sebep olan veya meydana gelmesini destekler mahiyetteki kontrollerdir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Yönetişim/Kurumsal Yönetim (Governance)

İdarenin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından,  idare faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Yolsuzluk/Hileli İşlem (Fraud)

bknz Suistimal.

Yeterli Kontrol (Adequate Control)

Planlama ve organizasyonun, risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve idarenin hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşması yönünde makul bir güvence sağlayacak tarzda yönetim tarafından gerçekleştirilmesidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Yeniden Hesaplama/Uygulama (Recalculation/Reapplication)

Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test, denetlenen birim çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği hakkında iç denetçiye fikir verir.   (Kamu İç Denetim Rehberi)

Yazılı Olmayan Danışmanlık Faaliyetleri (Non-Written Consulting Activities)

Sözlü görüş, tavsiye ve benzeri nitelikte olup, yazılı bir süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir.  (Kamu İç Denetim Birim Yönergesi)

Yazılı Danışmalık Faaliyetleri (Written Consulting Activities)

Resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren, tanımlanmış bir iş programına dayanan faaliyetlerdir.  (Kamu İç Denetim Birim Yönergesi)

Yaygın Risk (Pervasive Risk)

Kontrol ortamının bütününde bulunan risk türüdür. Bu riskin tespiti için tek başına faaliyet üzerine değil bütün iş çevresine odaklanılmalı, “kurum kültürü”  üzerinde düşünülmelidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Yargısal Örnekleme (Judgemental Sampling)

Denetçinin örneklem belirlerken belirli bir yanlılık (örneğin, belirli bir değerin üzerindeki bütün örneklem birimleri, bütün eksi değerli olanlar, bütün yeni kullanıcılar vb.) uyguladığı örnekleme yöntemidir. Ancak bir yargısal örneklemin istatistiksel temellere dayanmaması ve sonuçların örneklemin ana kütleyi temsil edici nitelikte olmaması ihtimali nedeniyle, ana kütlenin tamamına teşmil edilmemesi gerektiği not edilmelidir.  (Kamu İç Denetim Rehberi)

Yapısal Risk (Inherent Risk)

Mevcut kontroller ve tedbirler olmaksızın veya dışarıda tutulduğunda kamu idarelerinin mevcut yapısından veya faaliyetin doğasından kaynaklanan risktir. İdarelerin yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları, yapısal risk kriterlerinin (unsurlarının) tanımlanması ve ölçülmesi aşamalarından oluşur. İdareler, kendi faaliyet alanlarına uygun risk kriterleri modelini oluşturmalıdır. Ancak, oluşturulacak modelde yapısal risk kriterlerinin sayısının fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri belirlenir. (Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi)