Verimlilik (Efficiency)

Kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi kullanılmasıdır. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Üst Yönetici (Head of Administration)

Bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında Bakan, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. (5018 sayılı Kanun)

Usulsüzlük (Irregularity)

Muhasebe kayıtları, mali tablolar, diğer rapor, belge veya kayıtlarda önemli bilgilerin kasten ihmal edilmesi veya yanlış sunulmasını ifade eder. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Uygunluk Denetimi (Compliance Audit)

Uygunluk denetimi:

  1. İdarenin harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının mevzuata, amaç ve politikalara, kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana ve performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
  2. İdarenin harcamalarının ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Uluslararası Sertifikalı Kamu Denetçisi

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen CGAP sertifikasına sahip iç denetçidir. (İDKK)

Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen CIA sertifikasına sahip iç denetçidir. (İDKK)

Uluslararası Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi

ISACA (Information Systems Audit and Control Association)  tarafindan verilen CISA sertifikasına sahip iç denetçidir. (İDKK)

Trend Analizi (Trend Analysis)

Bir idareye ait farklı tarihlerdeki iki veya daha fazla mali tabloların karşılaştırılması, her hesap veya hesap grubunda meydana gelen değişiklikler ile bunların trendlerinin saptanması ve yorumlanmasıdır. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Tespit Riski (Detection Risk)

İncelemeden yanlış bir denetim sonucu çıkarma veya denetim çalışmasının önemli bir hatayı tespit edememesi riskidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)

Tespit Edici Kontroller (Detective Controls)

İstenmeyen sonuçlar meydana geldikten sonra bu sonuçları tespit etmeye ve düzeltmeye yönelik kontrollerdir.  (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)