Analitik İnceleme (Analytical Review)

Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak verilerin bütünlüğünü değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler arasındaki tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi verilerdeki tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsar. Özellikle denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi aşamasında, denetlenen birimin faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramak amacıyla denetçi tarafından analitik inceleme teknikleri uygulanır.  (Kamu İç Denetim Rehberi)

Ana Kütle (Population)

Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak için örneklem seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak olan ana kütlenin denetimin amaçlarına uygun olması ve denetim hedefi için tam ve eksiksiz olduğunun doğrulanması gerekir.  (Kamu İç Denetim Rehberi)

Açılış Toplantısı (Opening Meeting)

İç denetçilerin ön araştırmalar sonrasında denetlenen alan ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birim yöneticileri ile yaptıkları toplantıdır. Bu toplantıya ihtiyaç duyulması halinde diğer personel de katılabilir. Bu toplantıda; denetimin kapsamı, denetimin tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim ekibi ile birim arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği, denetimin sağlayacağı faydalar gibi hususlar ele alınır. Toplantıda ayrıca denetim süreci hakkında genel bilgi verilir. Toplantı sonrasında ele alınan konular çalışma kâğıdıyla kaydedilir.   (Kamu İç Denetim Rehberi)